Impresum

Údaje podle § 7 Zákona o telekomunikačních médiích

Vlastník webové stránky:

Zweckverband Talsperre Pöhl
Möschwitz-Hauptstraße 51, 08543 Pöhl

Telefon: +49(0)37439 450-0
Fax : +49(0)37439 450-13

E-mail

Veřejnoprávní korporace
Předseda: zemský rada Thomas Hennig
Jednatelka: Elisabeth Blüml-Fuchs

IČ: 223/144/02409
DIČ: DE152458921

Design & programátor webové stránky:

Úprava: Lenk & Meinel Grafik-Design GbR

Programátor: Pixelbrand GbR

Odpovědnost za obsah

Obsah této webové stránky byl vytvořen s maximální péčí. Neručíme však za jeho správnost, úplnost a aktuálnost.

Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 až 10 Zákona o telekomunikačních médiích odpovědní za vlastní obsah těchto stránek podle obecné právní úpravy. Poskytovatelé služeb nejsou ovšem povinni dohlížet na jimi přenášené nebo ukládané cizí informace nebo pátrat po skutečnostech, které poukazují na protiprávní činnost. Povinnost odstranění informací nebo znemožnění přístupu k nim podle obecné právní úpravy zůstává tímto nedotčena. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. V případě zjištění porušení příslušných práv tento obsah okamžitě odstraníme.

Omezení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky

Vlastník webové stránky neručí za aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu poskytovaných informací. Uplatnění nároků vůči vlastníkovi webové stránky vztahujících se na škody materiální nebo nemateriální povahy, které byly způsobeny využitím nebo nevyužitím poskytovaných informací resp. využitím chybných a neúplných informací, je zásadně vyloučeno, pokud ze strany vlastníka webové stránky nedošlo k prokazatelně úmyslnému nebo hrubě nedbalému zavinění. Veškeré nabídky jsou nezávazné. Vlastník webové stránky si výslovně vyhrazuje právo na změnu, doplnění, odstranění nebo dočasné či trvalé ukončení publikování částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního upozornění.

2. Odkazy a linky

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky (hyperlinků), které nespadají do odpovědnosti vlastníka webové stránky, by povinnost odpovědnosti nabyla platnosti výhradně v případě, kdy vlastník webové stránky jejich obsah zná a bylo by pro něj technicky možné a spravedlivě od něj očekávatelné jejich užívání v případě nezákonného obsahu zabránit.   

Vlastník webové stránky tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku vytvoření odkazu nebyl na stránkách propojených odkazem zjevný žádný nezákonný obsah. Na aktuální a budoucí úpravu, obsah či autorství stránek propojených odkazem nemá vlastník webové stránky žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech stránek propojených odkazem, který byl po vytvoření odkazu změněn. Toto konstatování platí pro všechny odkazy vytvořené v rámci vlastní internetové nabídky i pro cizí záznamy v návštěvních knihách zřízených vlastníkem webové stránky, diskusních fórech, seznamech odkazů, mailing listech a ve všech jiných formách databází, k jejichž obsahu je možný externí přístup písemnou formou. Odpovědnost za nezákonný, chybný nebo neúplný obsah, a především za škody vzniklé využitím nebo nevyužitím takto poskytnutých informací nese sám poskytovatel stránky, na kterou se odkaz vztahuje, a ne ten, kdo prostřednictvím odkazů na dané stránky pouze odkazuje.  


3. Autorské a známkové právo

Vlastník webové stránky se snaží ve všech zveřejněních respektovat autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používat vlastní vytvořené grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo využívat grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nepodléhající licenci.

Všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené v rámci internetové nabídky a případně chráněné třetími osobami podléhají v neomezené míře ustanovením platného známkového práva a vlastnickým právům příslušných zaregistrovaných vlastníků. Na základě pouhého jmenování obchodních značek nelze vyvozovat, že nejsou chráněny právy třetích osob!  

Autorské právo ke zveřejněným, vlastníkem webové stránky vytvořeným objektům náleží pouze vlastníkovi webové stránky. Reprodukování nebo využívání takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez výslovného souhlasu vlastníka webové stránky není dovoleno.  

4. Ochrana dat

Pokud v rámci internetové nabídky existuje možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, poštovní adresy), probíhá poskytování těchto dat uživatelem výslovně dobrovolně. Využívání a úhrada všech nabízených služeb je – pokud je to technicky možné a přijatelné – dovoleno i bez uvedení těchto dat resp. s uvedením anonymních dat nebo pseudonymu. Využívání kontaktních údajů zveřejněných v rámci impresa nebo srovnatelných informací, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy, třetími osobami k zasílání ne výslovně vyžádaných informací není dovoleno. Právní kroky vůči odesílatelům takzvaných spamů v případě porušení tohoto zákazu jsou výslovně vyhrazeny.

Tato webová stránka využívá Google Analytics, webový analytický nástroj společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. Cookies, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači, a které umožňují analýzu Vašeho využívání této webové stránky. Informace generované pomocí Cookies o Vašem využívání této webové stránky (včetně Vaší IP-adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam se ukládá. Google tyto informace využije k vyhodnocení Vašeho využívání webové stránky za účelem vytváření reportů o webových aktivitách pro provozovatele webové stránky a poskytování dalších služeb spojených s využíváním webových stránek a Internetu. Google tyto informace případně také poskytne třetím osobám, pokud je to stanoveno zákonem nebo pokud tyto údaje z pověření společnosti Google zpracovávají třetí osoby. Google v žádném případě nespojí Vaši IP-adresu s jinými daty Google. Instalaci Cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče, upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete moci případně využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o Vás získaných společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

5. Právní účinnost tohoto omezení odpovědnosti

Toto omezení odpovědnosti je považováno za součást internetové nabídky, ze které bylo na tuto stránku odkázáno. Pokud by jednotlivé části nebo formulace tohoto textu neodpovídaly, již neodpovídaly nebo neodpovídaly zcela platné legislativě, zůstávají tím obsah a platnost ostatních částí tohoto dokumentu nedotčeny.   

Zdroj snímků

Snímky použité na této internetové stránce poskytli:

Zweckverband Talsperre Pöhl, Tourismusverband Vogtland, Verkehrsverbund Vogtland, Werbeagentur unico, Wolfgang Reil, Nico Oertel, Thomas & Elke Hessel, Petra Lorenz, Thomas Harbig, Andreas Wetzel, Ines Roßbach, Susanne Steudel, Jörg Schneider, Carsten Steps, Hans-Gert Franz, Steve Müller, Thomas Schmidt, Thomas Siegel, Christoph Beer, Gerhard Roßbach, Helmut Schneider, Luftbildtechnik Pfeifer, Norman Lablack, Jörg Böhm, Hartmut Kittel, Sindy Steudel, Ina Wörpel, Anderas Schuster, Ivonne Konrad, Gabi Kertscher, Ursula Albert, rodina Schmidt, Kirso, Mike Müller, Gudrun Hußner, Brigitte Illig, G. Kaluza, Foto Naumann Archiv Fritzlar, Manfred Krelke, Dr. Elke Schulze, Brand-Aktuell, Jonny Sauerwein, Roland Schneider, Carmen Unger, Yvonne Pauli, rodina Palmetshofer, Vogtland Kultur GmbH (kaple Neuensalz, skanzen Landwüst), správy obcí Pöhl & Jößnitz, Werbeagentur B. Meier, BUR Werbeagentur GmbH, Kirchgemeinde Ruppertsgrün, Interessengemeinschaft Kultur und Heimat Jocketa (paní Dr. Seidel a Klaus Gürgens), Herbert Steinmüller, Steffen Fischer, Vogtlandmuseum Plauen, Gaststätte Kuhbergbaude, Badewelt Waikiki, Museum Adorf, Freizeitpark Plohn, Deutsche Raumfahrtausstellung Morgenröthe-Rautenkranz e.V., Plauener Spitzenmuseum e.V., Kulturbetrieb der Stadt Plauen, Touristinformationen Plauen, Klingenthal a Schöneck, Sächsische Staatsbäder GmbH, Vogtländisches Mühlenviertel, město Reichenbach

Další údaje o zdroji jsou uvedeny na snímcích.